ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση των μετόχων της 2-6-2021 το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων μιας χιλιάδων
τετρακοσίων πενήντα (201.450,00) ευρώ με την επιστροφή μετρητών
και με ταυτόχρονη ακύρωση διακοσίων μιας χιλιάδων τετρακοσίων
πενήντα (201.450) ονομαστικών μετοχών.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα
εκατομμύριο εκατόν σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα
(1.141.550,00) ευρώ, που διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατόν
σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (1.141.550) ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία από αυτές.


Για την εταιρία
Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής
Ευάγγελος Γκατζελάκης